تیغه اسکیت قسمت فلزی اسکیت است که چرخ های اسکیت روی آن متصل می شود.

تیغه اسکیت قسمت فلزی اسکیت است که چرخ های اسکیت روی آن متصل می شود.